Tu zmienisz ustawienia wyświetlania
produktów według ich dostępności.
Konfiguracja została zapisana
Produkty widoczne w sklepie
Ukryj niedostępne
Tylko dostępne
Dostępne niebawem
Wszystkie
Przejdź do forum
airsoft airsoft

Wybierz producenta

Kontakt
Zakupy na raty
Warunki dostawy
Regulamin sklepu
Serwis i gwarancje
Co to jest airsoft?
SSL Certificate
Wprowadź email:
zapisz się wypisz się
Witaj Gościu! Twój koszyk jest pusty.
Zamówienia powyżej 300,00zł przesyłamy za darmo!

00Warunki gwarancji0

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie jako dodatkowe i w żaden sposób nie ograniczają praw nabywcy wynikających z przepisów prawa.

Capri ASG z siedzibą przy ul.Pod Bateriami 48, 05-502 Piaseczno gwarantuje sprawne działanie wskazanego w gwarancji urządzenia, zwanego dalej "Produktem". Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeżeli produkt posiada indywidualny nr seryjny należy upewnić się, że numer seryjny Produktu odpowiada seryjnemu wpisanemu do Karty Gwarancyjnej.

 

1.Gwarancją objęte są usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.

2.W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy Produktu, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów Produktu, takich jak baterie, żarówki, amunicja, gaz itp.

3.Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę gwarancyjną łącznie:

a. poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej, (nr. seryjny, model, data zakupu tożsama z datą sprzedaży z dowodu zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis Kupującego),

b. ważnego dowodu zakupu Produktu,

c. wadliwego Produktu,

d. dokładnego opisu usterki (tylko w przypadku dostarczenia produktu przesyłką kurierska lub pocztową).

4. Gwarancja zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji, w ciągu 1 roku, 6 lub 3 miesięcy od daty zakupu Produktu w zależności od kategorii:

a. nowe repliki elektryczne fabryczne i modyfikowane (AEG i AEP)

1 rok gwarancji

b. repliki z napędem gazowym

6 miesięcy gwarancji

c. repliki z napędem sprężynowym

6 miesięcy gwarancji

d. modyfikacje replik używanych

3 miesiące gwarancji na usługę,

e. pozostałe akcesoria i części zamienne

3 miesiące gwarancji

 

5.Gwarancji nie podlegają magazynki, akumulatory, zawory oraz uszczelki, których bezawaryjne działanie jest zależne wyłącznie od sposobu ich eksploatacji oraz konserwacji i są one traktowane, jako elementy podlegające zużyciu.

6. Kupujący dostarczając Produkt do Serwisu , a w szczególności przesyłając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia Produktu wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego.

7.Usterka zgłoszona w okresie gwarancji, o którym mowa w pkt. 4 będzie usunięta przez Serwis w terminie 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia Produktu do Serwisu zgodnie z pkt.3. Termin usunięcia usterki może być przedłużony w przypadku konieczności sprowadzenia z  zagranicy części niezbędnych do wykonania naprawy.

8.Jeżeli tylko część Produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części Produktu działającej, uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części Produktu.

9.Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy poprzez Serwis, jeżeli:

a. w okresie gwarancji, o którym mowa w okt. 4, Serwis dokona pięciu napraw gwarancyjnych, a Produkt będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

b. Serwis nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w pkt.7,

c. Serwis stwierdzi na piśmie, ze usunięcie wady jest niemożliwe,

Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana Produktu na ten sam typ jest niemożliwa Capri ASG wymienia produkt na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków gwaranta.

10.Serwis dokona wymiany produktu na nowy w terminie uzgodnionym z Kupującym nie dłuższy niż 21 dni od wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt.9. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po wystąpieniu od zwrotu przez Kupującego wadliwego Produktu w całości (wraz z wyposażeniem i opakowaniem).Przy wymianie Produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Kupującego elementów.

12.Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi lub elektrycznymi nie powstałymi z powodów obciążających producenta, o których mowa w pkt.1 a szczególności

a. Produkty z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu i przeładunku,

b. uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem Produktu niezgodnie z zasadami eksploatacji albo przepisami bezpieczeństwa.

c. Produkty uszkodzone na skutek nieprzewidzianych  wypadków, zalania cieczą, przepięć w sieci energetycznej..

d. Produkty, w których osoby inne niż Serwis dokonały przeróbek, zmian, dostrojeń lub napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób.

e. Produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.

13. Producent oraz/lub Capri ASG nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy(usługi gwarancyjne), jeżeli wymagane naprawy nie mogę być wykonane z powodu restrykcji importowych/eksportowych na części zamienne lub innych przepisów prawnych, nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie napraw czy tez negatywnych skutków zaistnienia siły wyższej.

14.Wszelkie wadliwe produkty lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością właściwego Serwisu.

15. Producent oraz/lub Capri ASG nie będą odpowiadać wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Produkcie, oraz nie będą odpowiadać za szkody spowodowane wadami Produktu, inne niż rzeczywiście poniesione.

16.Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią produktu.

 17. Aktualny adres właściwego Serwisu to:

Capri ASG

ul.Pod Bateriami 48

05-502 Piaseczno

Tel.  502498443

Email serwis@asg.com.pl

 

0
Powrót
0
airsoft airsoft