Tu zmienisz ustawienia wyświetlania
produktów według ich dostępności.
Konfiguracja została zapisana
Produkty widoczne w sklepie
Ukryj niedostępne
Tylko dostępne
Dostępne niebawem
Wszystkie
Przejdź do forum
airsoft airsoft

Wybierz producenta

Kontakt
Zakupy na raty
Warunki dostawy
Regulamin sklepu
Serwis i gwarancje
Co to jest airsoft?
SSL Certificate
Wprowadź email:
zapisz się wypisz się
Witaj Gościu! Twój koszyk jest pusty.
Zamówienia powyżej 300,00zł przesyłamy za darmo!

00Zakupy na raty0
Warunki udzielenia kredytu:
 1. Warunkiem pozwalającym Klientowi na zaciągnięcie kredytu jest łączne posiadanie:
  • obywatelstwa polskiego,
  • pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • stałych dochodów ze źródeł akceptowanych przez firmę Lukas,
  • zdolności kredytowej,
  • stałego miejsca zameldowania w Polsce.
 2. Za stałe uważa się dochody uzyskiwane z tytułu:
  • umowy o pracę,
  • działalności gospodarczej,
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • emerytury,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych,
  • innych uzgodnionych indywidualnie z firmą Lukas.
 3. Za stałe nie uznaje się w szczególności dochodów uzyskiwanych z tytułu:
  • zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków społecznych (rehabilitacyjny, wyrównawczy, opiekuńczy, porodowy, macierzyński, rodzinny, pogrzebowy),
  • zasiłków wychowawczych,
  • świadczeń wypłacanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • renty alimentacyjnej,
  • renty szkoleniowej,
  • zatrudnienia poza granicami kraju u pracodawców zagranicznych, chyba że firma Lukas wyrazi zgodę na uznanie takiego dochodu za stały.
 4. Nie mogą uzyskać kredytu:
  • osoby, które zaciągnęły wcześniej w firmie Lukas kredyt i nie wywiązały się terminowo z jego spłat,
  • osoby, które uprzednio nie wywiązały się w terminie ze zobowiązań wobec innych kredytodawców.
Wymagane dokumenty:
Oprócz dowodu osobistego i drugiego dokumentu tożsamości, kredytobiorca składa następujące dokumenty potwierdzające fakt uzyskania stałych dochodów:
 1. Osoby zatrudnione na umowę o pracę:
  • Zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy (w oryginale),
  • warunkiem udzielenia kredytu jest zatrudnienie w danym zakładzie pracy przez okres co najmniej 3 miesięcy (na czas nieokreślony) przed dniem zawarcia umowy,
  • udzielenie kredytu osobom zatrudnionym przez okres krótszy ni ż 3 miesiące możliwe jest tylko w indywidualnych przypadkach, pod warunkiem uzyskania zgody firmy Lukas,
  • osoby zatrudnione na czas określony mogą otrzymać kredyt pod warunkiem, że termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na co najmniej jeden miesiąc przed terminem rozwiązania stosunku pracy,
  • zaświadczenie o zarobkach ważne jest 1 miesiąc,
 2. Emeryci:
  • odcinek emerytury z ostatniego lub przedostatniego miesiąca lub
  • kopię decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia lub
  • kopię ostatniej waloryzacji świadczenia.
 3. Osoby otrzymujące zasiłki przedemerytalne lub świadczenia przedemerytalne:
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy określające rodzaj świadczenia oraz wysokość uzyskiwanego dochodu lub
  • kopię decyzji o przyznaniu zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego wraz z wydrukiem "indywidualnej karty wypłaty zasiłków" określającym wysokość pobieranego świadczenia.
 4. Pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną:
  • odcinek renty z ostatniego lub przedostatniego miesiąca lub
  • kopię ostatniej waloryzacji świadczenia lub
  • kopię decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia (jeżeli nie uległo jeszcze waloryzacji)
 5. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. Osoby prowadzące działalność gospodarczą przedkładają zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopię) lub inny dokument poświadczający fakt prowadzenia przez nich działalności gospodarczej (np. koncesję , zezwolenie, odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dodatkowo do wyboru:
  • kopie dowodów wpłat do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące, lub
  • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (w oryginale) lub
  • kopie dowodu opłacenia podatku dochodowego za okres ostatnich 3 miesięcy lub
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkiem (w oryginale) lub
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie w okresie ostatnich 3 miesięcy (w oryginale) lub
  • poświadczoną przez Urząd Skarbowy deklaracje podatkową za okres co najmniej 3 ostatnich miesięcy. Warunkiem udzielenia kredytu jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem zawarcia umowy.
 6. 6. Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:
  • kopię decyzji z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężna na dany rok, z którego wynika fakt posiadania dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy (w oryginale) potwierdzającego fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i dochodowość roczną
  • oraz dodatkowo:
  • kopię ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub
  • kopię ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego.
 7. 7. Osoby uzyskujące dochody z innych źródeł:
  • dokumenty, z których jednoznacznie wynika, iż uzyskują one regularne dochody dające gwarancję terminowej spłaty kredytu. Zaakceptowanie tych dochodów wymaga każdorazowo uzyskania zgody firmy Lukas.
0
Powrót
0
airsoft airsoft